Umeys´in Kızı Esma (Radiyallahu anha)

Habeşistan´a ve Medine´ye olmak üzere iki hic­retlerinden dolayı, Rasûlüllah´ın övgüsüne mazhar olan iki hicret sahibi kadınlardandır...»

Kendisi ve kocası Ca´fer İbn Ebî Talib Peygamber (S.A.V), el-Erkam İbn Ebi´l-Erkam el-Mahzumî´nin evine girmeden, müsiüman ol­muşlardır. Kureyş efendilerinin Peygamber´e tabî olanlara işkence ve zulümleri artınca Esma Bint Umeys´le Ca´fer Habeşistan´a yapılan ikin­ci hicrete katılmışlardır. Esma Habeşistan´da Ca´fer´e, Abdullah, Avn ve Muhammed´i vermiştir.. Daha sonra Rasûlülİah (S.A.V) Amr İbn Umeyye ed-Damrî´yi Habeşistan´da bulunan muhacirleri göndermesi için Necaşî´ye göntlermiştir.. Onlar elli iki kişiydiler. Bir gemiye binip Rasûlüllah´ın yanma Medine´ye gelip ona sürpriz yaptılar. O sırada Hayber fethedilmişti. Rasûlüllah onların gelişine sevinip şöyle de­mişti:

? Hayber´in fethine mi, yoksa Ca´fer´in gelişine mi hangisine se­vineyim bilemiyorum?

Rasûlülİah [S.A.V) Hayber ganimetlerinden hisse verdi. Hayber´in fethinde bulunmayan kimselere hiçbir şey vermedi. Ancak yanlarında Habeşistan muhacirlerinin bindiği gemideki kimseler bulunanlara ver­di. Bazı kimseler onlara (gemidekilere) :

? Biz, sizden önce hicret ettik, derlerdi.

Esma Bint Umeys Rasûlüllah´ın hanımı Hafsa Bint Ömer´in yanına girdi. Yanlarına Ömer İbnu´l-Hattab da geldi ve :

?Bu kim? diye sordu. Hafsa :

?Bu Esma Bint Umeys´tir, dedi. Ömer İbnu´l-Hattab :

? Ha şu deniz yoluyla gelen Habeşistanlı mı? dedi. Esma Bint Umeys :

?Evet, dedi. Ömer İbnu´l-Hattab :

?Hicrette, biz sizden önceyiz. Rasûlüllah´a biz sizden daha ya­kınız, dedi.

Esma Bint Umeys kızıp :

? Hayır, vallahi. Siz açlarınızı doyuran Rasûlüllah´la S.A.V) bera­berdiniz. Bizse, uzak bir yerde, Habeşistan´daydık. Bunu Allah ve Ra~ sûlü için yapmıştık. Allah´a yemin ederim ki, söylediğini Rasûlüllah´a aktarıncaya kadar, ne yemek yiyeceğim ne de su içeceğim. Bize eziyet ediliyor ve biz korku içindeydik. Bunu Rasûlüllah´a söyleyeceğim ve ona soracağım. Vallahi, ne yalan söyleyeceğim, ne değişik söyliyece-ğim, ne de buna bir ilâvede bulunacağım, dedi.

Peygamber S.A.V) gelince Esma Bint Umeys :

? Ya Rasûlellah! Ömer şöyle şöyle dedi, diye anlattı. Peygamber ES.A.V) :

? Bana sizden daha yakını yoktur. Onun arkadaşlarının bir hicreti vardır. Ey gemi yolcuları! Sizinse iki hicretiniz vardır, buyurdu.

Esma Bint Umeys şöyle anlatır:

? Ebû Musa el-Eş´arî´yle gemi yolcularının bu hadisi bana sor­mak üzere grup grup geldiklerini gördüğümde, Rasûlüllah´ın söyledi­ğinden, daha çok sevindirici ve gönüllerinde daha yüce dünyalık bir-şey yoktu.

Zilkade ayı gelince Peygamber (S.A.V) Hudeybiye´de Kureyş müş­riklerinin yapmaktan alakoydukları umrelerini kaza etmeye ve Hayber´de şehit edilen veya ölenler mütesna Hudeybiye´de bulunanlardan hiçbir kimsenin geride kalmamasını emretti.

Ca´fer Lbn Ebî TaÜb´le gemi yolcuları Rasûlüllah´la (S.A.V) birlikte yola çıktılar. Onlar bin kişiydiler,.

Rasûlüllah (S.A.V) umre yapıp Abtah´da kendisi için kurulan çadı­rına dönünce Berre Bintu´l-Haris´in (Esma Bint Umeys´in ana bir kız kardeşi) kendisini Peygamber´e (S.A.V) bağışladığını öğrendi. Ca´fer İbn Ebî Talİb´i ona dünür olmaya gönderdi-.. Rasûlüllah (S.A.V diktan sonra ismini Meymûne yaptı.

Raûlüllah (S.A.V) Mekke´den çıktı. Amcası Hz. Hamza´nın kızı Umârâ :

? Amca, amca! diyerek peşinden geldi. Hz. Ali, Peygamber´e (S.A.V):

? Amcamızın kızını müşriklerin arasında yetim oiarak niye bıra­kıyoruz? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) onun çıkarılmasına engel olmadı. Hz. Ali onun elini tutup hanımı Raûlüllah´ın kızı Fâtıma´ya

? Amcanın kızını al, dedi.

Hz. Ali onu götürdü. Hz. Ali, Zeyd İbn Harise ve Ca´fer Ibn Ebî Taiib Umârâ için tartışmaya başladıllar.. Hamza´mn vasisi olan Zeyd İbn Harise konuşmaya başladı. Rasûlüllah {S.A.V) hicretten önce Mek­ke´de muhacirleri birbirleriyle kardeş yaptığında Zeyd´le Hamza´yi kar­deş yapmıştı, Zeyd şöyle dedi :

? Ben, kardeşimin kızı olarak onunla ilgilenmeye daha çek hak sahibiyim..

Ca´fer İbn Ebî Talib bunu duyunca :

? Teyze anne demektir (Selmâ Bint Umeys Hamza İbn Abdilmut-talib´in nikâhlısıydı). Benim hanımım olan Esma Bint Umeys´in tej siyle ilgilenmek daha çok benim hakkımdır, dedi.

Hz. Âli:

? Bakıyorum da amcamın kızı için aranızda tartışıyorsunuz. Onu müşriklerin arasından çıkaran benim. Onunla ilgili bir tartışma yapma­nıza gerek yok. Onunla ilgilenmeye ben sizden daha çok hak sahibi­yim, dedi.

Peygamber (S.A.V) şöyle buyurdu :

? Ben aranızda hakemlik yapıyorum.. Zeyd! Sen, Allah ve Rasû-lü´nün dostusun. Ca´fer! Sen de huy ve yaratılış bakımından bana ben­zersin. Ca´fer! Sen hanımının teyzesiyle ilgilenmeye daha çok hak sa­hibisin. Günkü kadın teyze ve halasının üzerine nikahlanmaz.

Böylece onunla Ca´fer İbn Ebî Talib´in ilgilenmesi hükmünü verdi.

Esma Bint Uıneys cesedin (yani kadın cesedinin) tabuta konul­ması konusunda ilk bilgi veren kimsedir. O, Habeşistan´da hıristiyan-ların cesedi nasıl taşıdıklarını görmüştü.

Onun enişteleri en iyi kimselerdi. Peygamber S.A.V) onun eniş-teierindendi. (Kızkardeşi Meymûne Bintu´l-Haris´le evlenmişti! Amca­sı Hz. Hamza kızkardeşi Selmâ Bint Umeys´le evlenmişti. Amcası Hz. Abbas kızkardeşi büyük Lubâbe UmmıTI-FazI´la evlenmişti ve... daha başka enişteleri vardı. Çünkü Esmâ´nın dokuz (bir rivayete göre) on kızkardeşi vardı.

Ca´fer İbn Ebî Talib, Zeyd İbn Harise ve Abdullah İbn Ravâha Bi­zanslılarla yapılan Mûte savaşında müslüman ordusunun komutanla­rıydılar..

Esma Bint Umeys anlatır:

? Ca´fer´le arkadaşlarının öldüğü sabah Rasülüllah (S.A.V) bana geldi. O gün, kırk tane deriyi temizledim. Hamur yoğurdum. Çocukla­rımı alıp yüzlerini yıkadım ve kokular sürdüm. Rasülüllah yanıma girip:

?Esma! Ca´fer´in çocukları nerede? dedi.

Çocukları Rasûlüllah´a getirdim. Onları kucaklayıp öptü ve kokla-dı. Daha sonra gözlerinden yaş aktı ve ağladı..

Esma Bint Umeys :

?´Ya Rasûlellah! Yoksa Ca´fer hakkında sana bir haber mi geldi?

dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Evet, Ca´fer bugün şehîd edildi, dedi.

Feryat ederek ayağa kalktı, Kadıniar onun yanına toplandılar. Ra sûlüMah (S.A.V) şöyle demeye başladı:

?Esma! Düşünmeden saçma sapan sözler söyleme! Göğsüne de vurma!

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Vay amcama! diyerek ağlayan kızı Fâtıına´nın yanına girdi.

Rasûlüllah :

? Sen ağıtçı olarak Cafer üzerine, Cafer gibisine ağla Daha sonra Rasûlüllah şöyle buyurdu :

? Ca´fer´in ailesi için yemek yapın. Onlar bugün yemek yapa­mazlar.

Rasûlüllah (S.A.V) Esma Bint Umeys´e :

?Üç gün yemek kabul et ondan sonra dilediğini yap, buyurdu.

Rasûlüllah (S.A.V) Esma Bint Umeys´î Humeyn´de Hz. Ebû Bekr es-Sıddîk´la evlendirdi. Esma Bint Umeys Veda haccinda bulunmak üzere Peygamber´in hanımlarıyla birlikte çıktı. Zulhuleyfi de Esmâ´nın Muhammed İbn Ebî Bekr´i dünyaya getirme sancısı tuttu. Hz. Ebû Bekr onu geri göndermek istedi. Peygamber´e (S.A.V) sordu. O da:

? Ona gusül abdesti almasını sonra da ihrama girmesini söyle, dedi.

Muhammed İbn Ebî Bekr´î el-Beydâ´da dünyaya getirdi. Rasûiül-lah´a haber gönderip ne yapması gerektiğini sordu. Rasûlüllah bir el­bise bulup gusül abdesti almasını ve tehlîl [1] getirmesini emretti.

Rasûlüllah´ın halîfesi Hz. Ebû Bekr´in ölümü yaklaşınca kendis hanımı Esma Bint Umeys´in yıkamasını vasiyet etti.

Hz. Ali Esma Bint Umeys´le evlendi. Hz. Ali´yle olan evliliğinden de Yahya´yı doğurdu...

Esma Bint Umeys´e Hz. Ali ile RasûEüllah´ın kızı Fâtima´nin evli­likleri soruldu. Esma şöyle anlattı:

? Rasûlüllah (S.A.V) Hz. Fâtıma´yı Hz. Ali´ye verdiğinde Hz. Ali gerdeğe girdi. Kadınlar onu daha iyi görebilmek için atıldılar. Kadınlar­la Rasûiüllah arasında bir engel vardı. Esma Bint Umeys geride kaldı. Rasûlüllah şöyle dedi: Yerinde dur. Yavaş ol, sen kimsin? Esma: Ben kızını bekleyen kadınım. Kızın evlendiği gece, yakım olan bir kadına ihtiyacı vardır. Eğer onun bir ihtiyacı olur veya birşey isterse, bunu o kadına bildirir. Peygamber [S.A.V) : İlâhımdan seni, önünden, arkan­dan, sağından ve solundan gelecek olan taşlanmış şeytandan koruma­sını diliyorum, dedi.

Esma Bint Umeys´in oğullan Muha´mmed İbn Ca´fer´le Muham­mesi !bn Ebi Bekr birbirlerine :

? Ben senden daha üstünüm. Çünkü benim babam senin baban­dan daha iyidir, diyerek övündüler.

Hz. Ali Esma Bint Umeys´e :

? Aralarında hükmünü ver, dedi.

Esma Bint Umeys, Muhammed İbn Ca´fer İbn Ebî Talib´e :

? Yavrum! Araplar arasında senin babandan daha iyi bir genç görmedim, dedim.

Sonra Muhammed İbn Ebî Bekr´e dönüp :

? Yavrum! Araplar arasında senin babandan daha olgun orta yaşta) birisini görmedim, diye cevap verdi.

Hz. Ali ona : *

? Bize birşey bırakmadın. Zaten bundan başka birşey söylesey-din sana kızardım, dedi.

Esma Bint Umeys :

i/allahi, sen o üç iyi kişinin en güzelisin, dedi.

Mü´minlerin emîri Hz. Ali halîfe olunca Muhammed İbn Bekr´Uvlı-sır´a vali yaptı. Esma Bint Umeys´e, oğlu Muhammed´in öldürüldüğü haberi gelince, kalkıp mescide (evinde mescid vardı) gitti. İçindeki ki­ni dışarı çıkarmadı, ama göğüslerinden kan geldi.

Esma Bint Umeys Peygamber´den (S.A.V) hadis rivayet etmişti Ondan da oğlu Abdullah İbn Ca´fer, torunu el-Kasim İbn Muhammed İbn Ebî Bekr, Abdullah İbn Abbas (kızkardeşi Lubâbe Bintu´l-Harîs´in oğlu), yine kız torunu Ummu Avf Bint Muhammed İbn Cafer, Saîd İb-nu´l-Museyyeb, Urve İbnu´z-Zubeyr ve başkaları hadis rivayet etmiş­lerdir. [2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Tehlîli «lâ ilahe illallah» sözünü söylemek.

[2] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 339-345.

Site İçi
Bir Hadis
Beş Vakit Namaz
Ebu Hureyre (r.a.)Allah Resulü´nü (a.s.) şöyle buyururken işitmiştir. "Söyleyin, birinizin kapısı önünde bir akar su bulunsa ve günde beş defa içinde yıkansa ne dersiniz? (Onun vücudunun) kirinden, pasından bir şey kalır mı?" Hayır, kirinden, pasından hiç bir şey kalmaz dediler. "Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Onlarla Yüce Allah günahları yıkar, siler," buyurdu.Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 1071

Bir Ayet
Fesad Çıkaranların Engellenmesi
Böylece onları, Allah´ın izniyle yenilgiye uğrattılar. Davud Calut´u öldürdü. Allah da ona mülk ve hikmet verdi; ona dilediğinden öğretti. Eğer Allah´ın, insanların bir kısmı ile bir kısmını def´i (engellemesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah, alemlere karşı büyük fazl (ve ihsan)

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

sponsorlu bağlantılar

Anket

Televizyonda dizi izlerken en çok neye dikkat edersiniz:

Son yorumlar

Son konular

nid)); if ($sebil=='') $sebil = 'node/'.$term->nid; echo ' - '. $term->title .'
'; } ?>